de Organisatie

de Docenten

Het docenten team bestaat uit:    
Nina Elshof > directeur en hoofddocent Feng Shui                               
Adelaine Legters > vakdocent edelstenen
Wenske Pasman > vakdocent communicatie

de Raad van Advies

Het werk van de Feng Shui Academie wordt ondersteund en begeleid door de Raad van Advies. De Raad van Advies is een adviserend èn corrigerend orgaan dat als een klankbord en gesprekspartner kan functioneren voor iedereen die bij de Feng Shui Academie betrokken is. Vanuit hun persoonlijke ervaring, expertise en achtergrond zijn zij in staat kritisch te kijken naar de kwaliteit van de opleiding en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. De Raad van Advies kan beschouwd worden als een groep mentoren die kunnen prikkelen, confronteren, inspireren en adviseren waardoor zij een concrete bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren en succesvoller te maken van de gehele opleiding. De Raad van Advies kan geraadpleegd worden:

  • in geval de docent(en) ziet dat er ergens verbetering of verandering nodig is, maar zelf een blinde vlek heeft op hoe dat  zou moeten;
  • bij verbetering van de didactiek;
  • in geval van een probleem met een student;
  • in geval een student een klacht over lessen en/of docenten heeft;
  • bij aanpassing van de lesstructuur, de leerdoelen, de leermiddelen en de wijze van toetsing en beoordeling.

De mensen van de Raad van Advies stellen zich op de pagina 'het Team' nader aan je voor.

de Leslocaties

Lesgeven en les ontvangen stelt hoge eisen aan de omgeving. We hebben het niet voor niets over Feng Shui! Daarom worden de lessen alleen gegeven in Zutphen. 

Tijdens de lessen worden de studenten voorzien van koffie, thee en een heerlijke, biologisch-vegetarische soep. Dit alles is bij de lesprijs inbegrepen. 

Feng Shui Academie Zaadmarkt 90
  7201 DE  Zutphen
  0575-848777
  yinfo@FengShuiAcademie.nl
   
Dat Bolwerck       Zaadmarkt 112
  7201 DE  Zutphen
  06-20 43 79 79
  vincent@datbolwerck.nl
   

 

de Contactgegevens

Secretariaat             Zaadmarkt 90
 

7201 DE  Zutphen

 

0575-848777

  yinfo@FengShuiAcademie.com

bij Klachten

Bij klachten over activiteiten van de Feng Shui Academie is altijd de eerste stap dat hierover in open gesprek tussen de student (of deelnemer aan activiteiten) en eindverantwoordelijke van de activiteit (de docent of de Feng Shui Academie) wordt gesproken. Dit gebeurt door middel van een evaluatiegesprek waartoe de student een ingevuld evaluatie formulier aanlevert. De student krijgt uitgebreid de gelegenheid om de klacht helder te formuleren, zowel in het formulier als in het gesprek. De Feng Shui Academie zal zich hierbij inspannen om de kern te doorgronden van hetgeen de student te melden heeft. Vanuit het principe van een lerende organisatie voert De Feng Shui Academie dit gesprek met de intentie om haar producten te kunnen verbeteren door reacties van haar studenten. De Feng Shui Academie verplicht zich de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na indiening van de klacht, in behandeling te nemen. De student verplicht zich mee te werken aan het invullen van het evaluatieformulier en mee te werken aan een evaluatiegesprek. 

Uitgangspunt is om klachten zoveel mogelijk in de minne op te lossen. De intentie van de gesprekken rondom de klachten is om er samen uit te komen, waarbij zowel het belang van de student als de Feng Shui Academie wordt gerespecteerd.
In geval de student en Feng Shui Academie het erover eens zijn dat student aantoonbare schade heeft ondervonden door de activiteiten van de Feng Shui Academie, dan heeft de Feng Shui Academie de plicht om dit te herstellen, voor zover dit in haar vermogen ligt. Van de student wordt verwacht dat deze de Feng Shui Academie hiertoe ook de kans geeft.

Als bovenstaande niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing heeft geleid, wordt de klacht voorgelegd aan een erkende beroepsinstantie. De Feng Shui Academie is aangesloten bij het AN-i, Stoombootkade 24, 8701 KA Bolsward. De opdrachtgever kan hier onafhankelijk een klacht ter behandeling en beoordeling voorleggen. Beide partijen zullen zich schikken in de uitspraak van de beroepsinstantie die bindend is en zullen de voorgestelde afwikkeling van de klacht volgen.

Klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Het verloop van de klachtafhandeling wordt schriftelijk vastgelegd en komt ter beschikking van zowel student als de Feng Shui Academie; de Feng Shui Academie verplicht zich deze schriftelijke rapportage minimaal 2 jaar te bewaren.

Copyright

Zowel het schriftelijk uitgereikte als het mondeling overgedragen lesmateriaal als alle materialen die worden aangeboden blijven eigendom van de Feng Shui Academie en mogen op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen. Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten van het lesmateriaal en de daarin behandelde voorbeelden niet mogen worden verspreid, noch mogen worden uitgedeeld of doorgegeven, in de breedst mogelijke zin. Ook is het opnemen van de lessen (zowel op locatie als online) op beeld- en/of geluidsdrager in welke vorm dan ook niet toegestaan. De Feng Shui Academie behoudt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die deze bepaling schendt.

Copyright © 2020 Feng Shui Academie.com
Ontwerp & Realisatie door GemakkelijkOnline