Conceptual Feng Shui

de Omgeving

Feng-Shui-Academie.Nina-Elshof-Feng-Shui.huisje5De manier waarop een ruimte is vormgegeven, de materialen die zijn gebruikt om de ruimte te vullen en aan te kleden, plaats en grootte van de ramen, de toegepaste kleuren, enzovoorts bepalen in hoge mate het karakter van een ruimte en de kwaliteit van de chi energie. Deze beïnvloeden op hun beurt de gevoelens en het handelen van de mens die in de betreffende ruimte woont of werkt. Deze invloed van de omgeving op de mens wordt door middel van Conceptual Feng Shui uitgelegd in termen van spiritualiteit.

Conceptual Feng Shui is een instrument dat inzichtelijk kan maken hoe het algemene welzijn positief beïnvloed kan worden door het harmoniseren van de woning of werkplek. Daarnaast biedt het praktische handvatten om een onderliggende problematiek te doorgronden en creëert zo de kans om nadelige effecten op de fysieke, emotionele en spirituele gezondheid van de (toekomstige) gebruiker of bewoner te voorkomen of op zijn minst te minimaliseren. Conceptual Feng Shui vormt de bakermat van het beschrijven en analyseren van de kwaliteit van een omgeving en de invloed die van deze kwaliteit uitgaat op de mens. Werd de klassieke Feng Shui aanvankelijk vooral ingezet voor het verbeteren van het welvaren en welbevinden van keizerlijke grootheden in het China van circa 3000 jaar geleden, en niet in de laatste plaats voor het consolideren van hun macht, inmiddels heeft de naar moderne standaarden door ontwikkelde Conceptual Feng Shui een niet te onderschatten plek ingenomen in de hedendaagse ontwerprealiteit.

De praktische wijsheid van Conceptual Feng Shui is gebaseerd op kennis van de wisselwerking tussen Yin en Yang. De levensenergie of Qi energie wordt geacht vrijelijk te kunnen stromen om afdoende haar werk te kunnen doen en de kwaliteit van deze Qi wordt bepaald door de wisselwerking, of beter gezegd: het samenspel tussen Yin en Yang.

Deze wijsheid wordt niet alleen toegepast binnen de Conceptual Feng Shui, maar ook de TCM, Chinese voedingsleer, technieken als acupunctuur, Shiatsu en Qigong zijn hierop gebaseerd.

Conceptual Feng Shui is de toepassing van deze principes op de ruimtelijke omgeving.

het Interieur

De wijze waarop meubilair in een ruimte is geplaatst heeft direct zijn weerslag op iemands welbevinden. Wanneer het een ruimte betreft die dagelijks wordt gebruikt zal de invloed uiteraard groter zijn dan wanneer een dergelijke ruimte slechts sporadisch bezocht of gebruikt wordt.

Een voorbeeld hiervan is wanneer het gebruik van een ruimte of de inrichting ervan een energetisch en/of praktisch conflict veroorzaakt. Een meubelstuk dat in de weg staat en waar men voortdurend omheen moet lopen, zal onbewust gevoelens van frustratie oproepen. Gewenning zorgt ervoor dat de situatie geaccepteerd wordt, ook wanneer deze niet klopt. Ondertussen echter wordt het welbevinden aangetast. In eerste instantie wellicht minimaal. Maar wanneer veel van dergelijke conflicterende factoren zich opstapelen, dan zal dit zeer merkbaar worden.

Als je hier meer over wilt lezen, raden we je van harte het boek Huis & Ziel aan van onze directeur en oprichter, Nina Elshof.

de Architectuur

Een belangrijk aspect dat telkens terugkeert en een belangrijke graadmeter vormt voor het welbevinden van mensen is privacy. In onze huidige tijd wordt er steeds transparanter gebouwd. Gebouwen met grote glasvlakken zijn eerder regel dan uitzondering geworden en deze architectonische trend heeft zich tevens voortgezet in de woningbouw. Nu is een woning er specifiek voor bedoeld om ons bescherming te bieden tegen wind en water, extreme temperaturen en tegen mogelijk binnendringende mensen of dieren. Dit is op fysiek niveau meestal keurig geregeld en vastgelegd in allerlei voorschriften waaraan een woning dient te voldoen. Op een subtieler, energetisch niveau wordt de bescherming van de bewoner echter niet geregeld. Een slaapkamer waarvan de wanden aan drie zijden uit ramen bestaan die van vloer tot plafond reiken, kan eenzelfde gevoel bij de gebruiker oproepen als slapen in een etalage van een slaapgigant.

Onbehagen, een gebrek aan geborgenheid, een gevoel van kwetsbaarheid en zich niet veilig weten zullen het gedrag van de persoon in kwestie veranderen. De wijze waarop deze verandering zich in het leven van deze persoon zal tonen is echter afhankelijk van de persoonlijke karakterstructuur, gewoonten, aanleg en dergelijke.

de Subtiele invloed

Bij de effecten van bovengenoemd expliciet architectonisch ontwerp kan iedereen zich een voorstelling maken. Lastiger wordt het wanneer het algemeen welbevinden van iemand ondermijnd wordt door subtielere factoren die diens leven binnendringen. De geluiden van het luid lachende bezoek op het terras van de buren dat langzaam maar niets ontziend de slaapkamer binnensluipt en waardoor men beroofd wordt van de nodige rust en stilte.

Dergelijke invloeden nemen de eigen ruimte in, soms nemen ze deze zelfs over. Het gevolg is niet altijd direct te overzien, is immers ook afhankelijk van de duur van deze verstorende invloed en de gevoeligheid van degene die aan deze invloed wordt blootgesteld. Maar gevolgen heeft het zeker: niet uitgerust op het werk verschijnen de volgende dag waardoor (ernstige) fouten gemaakt worden die wellicht iemand anders weer schade berokkenen bijvoorbeeld. Dit alles is niets meer en minder dan een verstoring van de balans in het samenspel tussen Yin en Yang.

het Bestaansrecht

Na eeuwen van succesvolle toepassing van Feng Shui door middel waarvan zichtbare en gewenste resultaten zijn behaald, kan gesteld worden dat hierdoor alleen al Feng Shui zijn bestaansrecht inmiddels bewezen heeft. Een systeem dat niet werkt, houdt niet zo lang stand.

Wanneer nu hierdoor kan worden aangenomen dat er een wisselwerking bestaat tussen de ruimtelijke omgeving en de mens en dat middels de invloed van deze ruimtelijke omgeving en met name de kwaliteit daarvan, het welbevinden van deze mens in belangrijke mate wordt beïnvloed, is het dan niet gerechtvaardigd je af te vragen of een aantal problemen die zich in onze huidige maatschappij manifesteren teruggevoerd kunnen worden op een verstoring van de harmonie tussen Yin en Yang in deze omgeving?

Heeft de vormgeving van een woonwijk invloed op het gedrag van de jongeren die er wonen? Kan door middel van de vormgeving van een woning of bedrijfspand de prestatie en het welbevinden van iemand worden verbeterd? Is het mogelijk de leerprestaties van kinderen te verbeteren en de scherpe kantjes van hun - door bijvoorbeeld ADHD - verstoorde gedrag te verzachten?

En wanneer deze vragen positief beantwoord kunnen worden, is het dan niet zaak om ons zo spoedig mogelijk bewust te worden van de mogelijkheden die Feng Shui biedt om significante problemen als voorgenoemde niet alleen te signaleren, maar deze tevens op adequate en vaak verrassend simpele wijze op te lossen?

Wordt het niet tijd dat we verantwoording nemen voor de energetische kwaliteit van de ruimtelijke omgeving die we hebben gecreëerd?

De mogelijkheid om door middel van het toepassen van de kennis van Conceptual Feng Shui in een zeer vroeg stadium van ontwerp- en bouwprocessen, is slechts afhankelijk van het maken van een bewuste keuze daarvoor. De kosten van het inzetten van deze kennis zijn nagenoeg te verwaarlozen, zeker wanneer deze in een percentage van een totaal bouwbudget worden weggezet. De impact daarentegen is buitengewoon indrukwekkend. Ook voor het oplossen van bestaande problematiek is gebleken dat Conceptual Feng Shui in te zetten is als een snel, praktisch, goedkoop en zeer doeltreffend middel.

de Betere mens

Wellicht is het heel optimistisch om te stellen dat middels Conceptual Feng Shui niet alleen de leefomgeving verbeterd kan worden, maar dit ook leidt tot een ‘betere mens’. Echter wanneer is aangetoond dat voor het oplossen van ruimtelijke problemen de tot nu toe toegepaste methoden niet blijken te werken, of zeer kostbaar of te ingrijpend blijken te zijn, wordt het tijd om de blik te verruimen en gebruik te maken van mogelijkheden die in eerste instantie als niet voor de hand liggend of wellicht als niet concreet genoeg zijn afgedaan zoals Feng Shui.

Het wordt tijd de angst voor het onbekende achter ons te laten en met behulp van Conceptual Feng Shui te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen.

De beroepsopleiding Conceptual Feng Shui biedt de student de mogelijkheid zich te verdiepen in de achtergronden van Feng Shui en Nine Star Ki en zich deze eigen te maken. Hierdoor ontstaat inzicht in de universele wetten en kosmische krachten die werkzaam zijn in de mens en zijn omgeving.

de Verschillende stromingen

Er bestaan verschillende scholen of stromingen binnen de wereld van Feng Shui. Zo is er een stroming die werkt met de windrichtingen: de windrichtingen Feng Shui. Er is een stroming die kijkt naar de vormen in de omgeving: de vormschool Feng Shui. Verder is er de Black Hat Sekt Tantric Buddism Feng Shui die een meer holistische benadering nastreeft. En er is ook de klassieke school die gebruik maakt van het Luo Pan kompas. Deze laatste is de meest traditionele vorm van Feng Shui. 

Mensen verschillen van elkaar, hebben verschillende behoeften en mogelijkheden. Zo ook doen verschillende meningen over de verschillende scholen de ronde. De vormschool, die gebruik maakt van de diversiteit van vormen van het omringende landschap, heeft het bijvoorbeeld moeilijk in ons vlakke Nederland waar bergen en dalen die deze vorm van Feng Shui houvast verlenen, ontbreken. De windrichtingen school houdt inderdaad rekening met oriëntatie ten opzicht van de verschillende windrichtingen, maar struikelt vaak over de problemen die deze methodiek veroorzaakt ten aanzien van de praktische oplossingen die worden aangereikt. De kompasschool, de meest traditionele vorm van Feng Shui, is ontstaan in een tijd waarin blinde volgzaamheid van de Feng Shui meester werd verlangd. Bovendien was deze vorm van Feng Shui aanvankelijk vooral bedoeld om locaties aan te geven waar graven en keizerlijke domeinen het best een plek konden krijgen.

de Conceptual Feng Shui

De Feng Shui Academie werkt met deze vorm van Feng Shui die gebruik maakt van de interne energetische organisatie van een gebouw in relatie tot de mens. Het brengt deze organisatie op orde zodat er een gezond organisme ontstaat. Van daar uit kan gekeken worden naar de relatie met de grotere omgeving. Maar zonder een gezond en goed functionerend eigen ‘lichaam’ zoals je je huis kunt beschouwen, is het in harmonie brengen met de omgeving nutteloos. De eigen disharmonie zal deze snel weer teniet doen.

Conceptual Feng Shui is daarnaast een vorm die teruggrijpt op de oorspronkelijk Feng Shui zoals deze ooit bedoeld was, zonder strikte en rigide regels die elke vorm van beweging van levensenergie niet bevordert maar deze juist beperkt. Binnen de Conceptual Feng Shui is er ruimte en aandacht voor mogelijkheden; is er geen zwart-wit denken en staat de mens centraal. De omgeving moet daar dienstbaar aan zijn en de mens in zijn authenticiteit ondersteunen.

Conceptual Feng Shui is trouw aan de klassieke regels van Feng Shui maar beseft en accepteert dat deze om een moderne en eigentijdse inpassing vragen. De ontwikkeling van de mens is namelijk vierduizend jaar geleden, toen Feng Shui ontwikkeld werd, niet stil blijven staan. Deze ontwikkeling dient gerespecteerd te worden. 

De Conceptual Feng Shui heeft het traditionele gedachtegoed van Feng Shui vertaald naar de moderne mens die niet klakkeloos en zonder onderbouwde uitleg de aanwijzingen van een 'meester' op wil volgen. Maar graag zelf betrokken wil worden bij de Feng Shui analyse en ook zelf uitvoering wil geven aan het advies dat daarop volgt. Deze stroming eert de ziel van de mens. De meeste scholen hebben deze stap nog niet kunnen maken en de meeste beoefenaren kopiëren daarom vaak de voorgeschreven regels zonder precies op de hoogte te zijn van de achterliggende filosofiën. En onwetendheid leidt tot onkunde. Dat zorgt er soms voor dat een heel zwart-wit houding aangenomen wordt ten aanzien van de verschillende onderdelen waaruit een huis en huishouden bestaat. Zo zijn er Feng Shui schrijvers en beoefenaren die hel en verdoemenis uitspreken over een 'verkeerde' locatie van het toilet in huis. Dit wordt soms zo ver doorgedreven dat er zelfs sprake kan zijn van demonisering van het toilet waardoor de bewoners tot wanhoop gedreven worden. Onze Feng Shui Professionals zijn het vaker tegengekomen helaas. Dan schiet je je doel voorbij; in plaats van het creëren van harmonie, wordt er met deze methode van aanpak chaos en disharmonie gecreëerd. Ook mystificatie, door een analyse onvoldoende duidelijk en helder uit te leggen en te onderbouwen, is niet op zijn plek; dat maakt mensen afhankelijk en ontneemt hen kracht en zelfstandigheid. Feng Shui Professionals zijn van mening dat een bewoner niet alleen last heeft van een probleem in zijn woon- of werkomgeving, maar daar zelf ook onderdeel van uitmaakt en de sleutel tot de oplossing in zich draagt. Het vraagt om een juiste vertaling en uitleg van het probleem zodat de oplossing als vanzelf toegankelijk gemaakt wordt voor en door de bewoner of gebruiker. Daarmee wordt deze bewoner en gebruiker buitengewoon serieus genomen èn in zijn kracht gezet; een proces tot bewustwording wordt hierdoor in gang gezet dat veelal zijn weerga niet kent.  

de Verwarring

De bovengenoemde scholen hanteren elk hun eigen, specifieke manier om tot resultaten te komen. De wijze waarop een Feng Shui consulent een woning of bedrijf in kaart brengt is sterk afhankelijk van het systeem -de school- waarmee de consulent werkt. Ook zijn er helaas veel consulenten die, na het volgen van een workshop van een dag, van mening zijn dat ze zich Feng Shui meester mogen noemen. Het resultaat kan dus nogal verschillen wanneer diverse consulenten geraadpleegd worden en kan in sommige gevallen treurige resultaten opleveren! 

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat wanneer je een adviseur van de klassieke school naar een huis laat kijken en vervolgens komt er iemand van de Windrichtingen school, dat je een exact tegenovergesteld advies krijgt.

Deze verwarring ontstaat ook vaak bij mensen die op eigen houtje met Feng Shui gaan experimenteren. Er wordt een boek gekocht en uitgeprobeerd. Wanneer het in de praktijk dan niet zo eenvoudig blijkt, wordt er vaak nòg een boek gekocht of iemand  geraadpleegd en vervolgens slaat de complete verwarring toe omdat adviezen en tips elkaar volledig schijnen tegen te spreken. De oorzaak ligt in het feit dat men waarschijnlijk ongemerkt met twee verschillende scholen van doen heeft gekregen, die elk zo hun eigen benaderingswijze hanteren. Binnen hun eigen systeem zijn deze scholen echter zeer consequent en leiden altijd tot resultaat! 

Er leiden vele wegen naar Rome. Sommige zijn platgetreden en kunnen blindelings gevolgd worden door de aanwijzingen van een Feng Shui Tomtom op te volgen. Andere brengen je op een ontdekkingsreis naar de onbekende gebieden die in je huizen en die in je omgeving gereflecteerd worden. Tijdens een dergelijke ontdekkingsreis heb je geen behoefte aan een van te voren uitgestippelde route, maar juist aan een gids die op momenten dat dat nodig is persoonlijke kennis en ervaring kan aanbieden om te helpen een richting te duiden en uitleg te geven waardoor de mens die de weg gaat, centraal gesteld wordt. Conceptual Feng Shui biedt je die gids. 

 

Feng-Shui-Academie.Nina-Elshof-Feng-Shui.hout-woonkamer

Copyright © 2019 Feng Shui Academie.com
Ontwerp & Realisatie door GemakkelijkOnline